მრავალგანზომილებიანი მოდელირება 5IG

მრავალგანზომილებიანი მოდელირება 5IG 


5IG პროექტის ძირითადი მიზანია დამკვეთისთვის ტექნიკური მოთხოვნების ფარგლებში უზრუნველყოს მთლიანი კაპიტალური მშენებლობის ან მისი ნაწილების ინფორმაციით შევსებული ობიექტის მოდელის მიწოდება. ობიექტის ვიზუალიზაციის გარდა, ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ დამკვეთს აქტუალური ინფორმაცია პარამეტრების და ობიექტის სისტემების ელემენტების დამახასიათებლების, ასევე პროექტის თითო ეტაპზე განხორციელებული მასალების და სამუშაოების მოცულობის შესახებ რეალურ დროში.  


5IG© წარმოადგენს 5 მდგომარეობას, რომლებსაც თავის განვითარების ციკლში გაივლის ნებისმიერი კაპიტალური მშენებლობის ობიექტი. და თითოეულ ამ ეტაპზე არსებობს მთელი რიგი ამოცანები, რომლებიც მზად ვართ მომხმარებელთან ერთად გადავწყვიტოთ.

იდეა (კონცეპტუალური მოდელირება)


• იდეის დიზაინ-პროექტი
• დიზაინის და ღირებულების ვარიანტების შემუშავება
• პროექტი (პროექტის მოდელირება)
• პროექტირების შედეგების ვიზუალიზაცია ინფორმაციით შევსებული მოდელის სახით 
• დამკვეთსა და დიზაინერს შორის კომუნიკაციის გამარტივება
• პროექტირების დროის შემცირება პროექტირების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის გზით 


რეალიზაცია


• EPC / EPCM სქემის მიხედვით საკომპლექსო საინჟირნო მომსახურების გაწევა

• პროექტის ტექნიკური კონსულტანტის მომსახურება 
• დროის და რესურსების კონტროლი, დამკვეთსა და კონტრაქტორს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება


მომსახურების მხარდაჭერა


• მომსახურების დაგეგმვა
• სარეგლამენტო სამუშაოების განხორციელება
• დამკვეთის მომსახურების ოპტიმიზაცია

 

მონიტორინგი და აუდიტი


• ობიექტის მოდერნიზაციის, რენოვაციის, რესტრუქტურიზაციის ვარიანტების შემუშავება • სამუშაოს საჭირო მოცულობის განსაზღვრა
• ხარჯების ფინანსური ანალიზი

Chat Conversation End Type a message...